Genel

Antik Çağda Reklamın Tarihçesi

Antik çağda reklama gereksinim yoktur. Bu devrede reklam ne yapısal ne işlevsel bir zorunluluktur. Aile ekonomisinin, kapalı ekonomik düzenin geçerli olduğu bir ortamda reklamın yeri olamaz. Eski Yunan, Finike ve Mısır uygarlıklarının tapınaklarında, papurüslerde bıraktığı şekilleri reklam olarak görmek son derece yanlış olur.

Antik çağda reklamın tarihçesi nedir?

Antik çağda yazı ve şekiller, satış için üretimle ilgili olan eylemden çok; tanıtmaya yönelik iletişim, çoğu kez güzel sanatla ilgili nitelik taşımaktadır. Günümüzdeki reklamcılık anlayışı ve uygulamasının ilk izlerini görebilmek için Orta çağa kadar beklemek gerekmiştir. Reklam tarihçesi, orta çağ’ın ekonomik ve toplumsal yapısını reklamın oluşması için gerekli ilk koşulu yaratmıştır. Feodal yapıda zorunlu iş bölümünün ortaya çıkardığı tüketici ya da üretici ayrımı reklamın oluşmasında ilk gerek koşul niteliğindedir.

İş bölümü ve mesleklerin ortaya çıkması, tezgâhların kullanılmaya başlaması, üretimde elde edilen fazla için pazar aramak; hatta kimi kez pazarlarda malı satabilme endişesi reklamcılığın doğmasında birincil etken olmuştur. Tüketici-üretici kesin ayırımı yanında pazarlara açılma, reklamcılığın vazgeçilmez koşullarıdır. Ancak reklamın biçimsel bir öğesi olan iletişim araçlarıyla ilgili teknik gelişim reklamcılık tarihinde önemli yer tutar. Nitekim, matbaanın bulunması ile hem etkin yayılma başarılmış; hem de o zamana dek insandan oluşan “Media” (tellal) yerini önce yazılı sonra görsel işitsel araçlara terketmiştir.

Reklamın Tarihçesi ve Teknik Gelişmeler.

19. Yüzyılda Avrupa’da başlayan sanayi devriminin reklam üzerindeki yansımaları esas olarak üretim sistemindeki değişikliklerde kendini gösterir. Teknik gelişmeler, zamanla küçük üretim birimlerinin yerlerini makineyle üretim yapan büyük birimlere bırakması sonucunu yaratmıştır. Gerekli makinaların yüksek maliyetlerinin amortismanı ise ancak, yoğun kullanımla olacaktır.

Doğal olarak üreticilerin, kitle üretime geçmesi gerekliydi. Bu zorunluluk yoğunlaşmış büyük üretim ünitelerinin ortaya çıkması olgusunu hazırlamıştır. Diğer yönden, kendileri de teknik gelişmelerin  sonucu olan ulaştırma araçlarındaki hızlı gelişmeler, giderek uzaklaşan tüketim yerlerine malların aktarılmasını kolaylaştırmaktadır.

Gerçekte, gittikçe güçleşen üretim mekanizması, buna paralel olarak tüketiminde artmasını gerektirir. Aksi durumda, ekonomik dengenin bozulması söz konusu olabilecektir. Öte yandan toplumun gelir düzeyinin yükselmesi ancak üretilen malları satın alabilmesi koşuluyla mümkündür. Endüstriyel devrimin üretim alanındaki bu gelişmelerine koşut olarak tüketicilerin yaşam biçimleri de değişmiştir.

Bir yandan gelir düzeyi yükselirken diğer yandan seri halindeki üretimin, satılan mal vs hizmetlerin fiyatını düşürmesi; giderek tüketim isteklerinin artması sonucunu doğurmuş ya da kısa zamanda, endüstriyel toplum; belirli merkezlerde yoğunlaşmış kitle üretimi ile giderek dinamikleşen ve çeşitlenen tüketim ile kendini karşı karşıya bulmuştur. Bu trendin doğal sonucu olarak; üretilen mal vs hizmetlerin sürümü ile buna karşıt olarak da tüketicilerin aradıkları malları bulabilmesi sağlanmalıydı. Pazarlama teknikleri veya bu teknikler arasından özellikle reklam, bu gereksinmeyi yanıtlayacak araç olarak kısa zamanda önemini ortaya koydu.

Reklamın önemi özellikle endüstriyel devrimin 3 önemli olgusundan kaynaklanmaktadır.

A. Üretilen mallar giderek standartlaşmıştır. Onların satışının sağlanması, bu mallara psikolojik değer kazandıran eleman gerektirmektedir. Reklam, bolluk ekonomisine özgü mallara özel psikolojik değer kazandıran araç olarak bu işlevi üstlenmektedir.

B. Gelir düzeyinin yükselmesi, bireylerin gelirlerini kullanma biçimlerini etkilemiştir. Artık temel gereksinmeleri karşıladıktan sonra bireylerin bir miktar daha kullanılabilir gelirleri kalmaktadır. Tüketici bu gelirleri tüketim alanında yönlendirmek istemektedir. Reklam için bu durumdan yararlanmak, talep yaratmakla görevlendirildiği mallara doğru talebi çekmek için ideal bir ortam doğmuştur.

C. Endüstriyel devrimle birlikte üretici ile tüketici arasındaki mesafe artmıştır. Dağıtımın yapısı değişmiştir, süpermarketler, departmanlı mağazalar ortaya çıkmıştır. Bu mağazalarda tüketici mal seçerken seçimini kendi başına yapmaktadır. Bu tip dağıtımda, artık kendisine öneride bulunan küçük satıcı ortadan kalkmıştır. O küçük satıcıların yerini reklam almaktadır.

Bunun yanı sıra marka altındaki satışların yaygınlaşması denebilir ki reklamın ön koşullarından birini daha ortaya çıkarmıştır. Reklam markaya bir kişilik dolayısıyla malın üreticisine gerçek açıdan ekonomik güç kazandırmıştır. Endüstriyel devrimle başlayan iletişim alanındaki gelişmeler, üreticilere, daha kolaylıkla tüketicilere yönelmek, ulaşmak olanağı sağlamıştır. Özellikle günümüzde basın alanında ulaşılan teknik düzey radyo ve özellikle televizyondaki gelişmeler; hemen hemen ulaşılmak istenen tüm olası tüketiciye gitme imkânını sağlamıştır. Bu kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler reklam tekniklerinde de gelişmeyi zorunlu kılmıştır.

Reklam, firmalar için vazgeçilmez yönetim ya da işletme faaliyeti haline gelmiştir.

Ürün ve hizmet reklamlarına harcanan meblağlar gittikçe yükselen grafik çizmektedir. Ülkemizde reklamcılığın gelişimini kısaca şöyle özetleyebiliriz: 1864’te ticari nitelikte gazete ilanı olarak Tercüman-ı Ahval’de yayınlanan ilk reklam; batıya oranla çok daha dar boyutlarda gelişmiştir. Ülkemizde bilinçli reklam uygulaması oldukça yenidir. 1950 yıllarına değin ekonomik girişimlerin büyük bölümünün devletin tekelinde bulunması reklama duyulan gereksinmenin sınırlı kalmasına neden olmuştur.

1950’den sonra özel girişimciliğe dayalı rekabet ortamı oluşmaya başlamış; ekonomideki reklam giderlerinin hız kazanmasına yol açmıştır. Aynı tarihlerde radyo reklamı açılmış, radyo reklam kuşakları bankalar; büyük ticari firmalar ve resmî ya da yarı resmî kuruluşlara özel programlar düzenlemek için kiralanmıştır. Ekonomik hayatın değişmesiyle etkinliği artan reklamcılık, basını da etkilemiştir. Geleneksel resmi gazetecilik anlayışı terkedilerek halkın ilgisini çekebilecek resimli, tefrikalı gazeteler yayınlanmaya başlanmıştır. Ülkemizde reklamcılığın önem ve yoğunluk kazanması 20 yy. ikinci yarısına rastlar. Bu dönemin başlarında özellikle Gripin, Opon, Fay için yapılan reklamlar; dönemin yoğun basın reklamlarına gösterilebilecek en özgün örnekler olarak dikkat çekmektedir.

7 Nisan 2021No comments
Reklamın Önemi ve Amacı Nedir?

Firmaların, pazarda başarılı olması açısından reklamın önemi oldukça öne çıkmaktadır. Tüketici (satın alıcı) istek ve gereksinmelerine uygun; mal ya da hizmet üretmiş ve uygun fiyat saptamış olması, istenildiği yerde ya da zamanda bulundurması yeterli olamamaktadır.

Kısaca, reklamın önemi amacı ve türleri nelerdir hakkında bilgiler. Firmalar, modern pazarlama karması içinde yer alan veya farklılaşan pazar yapısı, pazarda bir yer edinmesi, pazarını koruması ve geliştirmesi; için tüketicilerin; firmaların ürettiği mal ya da hizmetler konusunda bilgilendirilmeleri ikna edilmelerine ilişkin işlevleri içeren tutundurma kavramına önem vermek zorundadırlar. Kişisel olmayan ve tutundurma teknikleri arasında yer alan reklam; aynı grupta yer alan halkla ilişkiler ve satış geliştirme kavramlarıyla modern pazarlamanın vazgeçilmez elemanlarıdır. Reklamın önemsenmesi durumunda kapsamlı analiz ile birlikte araştırma yapılması gerekir.

Reklamın Tanımı Nedir?

Satışları artırmak amacını güden pazarlama araçlarının en önemlilerinden biri olan reklamı değişik yazarlar, çeşitli şekillerde tanımlamışlardır. Reklam, tüketicilere mal ya da markanın varlığını duyurmak mala, markaya, hizmete ve kuruma olumlu bir tutum yaratmak amacıyla; göze veya kulağa hitap eden mesajların hazırlanması ve bu mesajların ücretli araçlarla tüketiciye iletilmesidir.

Geniş anlamda reklam; fikirlerin, kişilerin, kurumların, malların ve hizmetlerin kamuya tanıtılması veyahut benimsetilmesidir. Dar anlamda reklamın tanımı ise değişik açılardan yapılabilir. Pazarlama açısından: ”Reklam; fikirlerin, kurumların, malların veya hizmetlerin reklam araçlarına ödenen bir bedel karşılığında, kişisel olmayan bir biçimde kamuya tanıtılması işlemidir”.

İletişim açısından ise reklam şöyle tanımlanabilir; Reklam, yığınsal iletişim araçları aracılığı ile kimliği belli sorumlu tarafından kamuoyunu inandırarak belli bir düşünceye ulaştırmaktır. Bir başka görüşe göre mal veya hizmete ilişkin bir mesajı; sözlü ya da görüntülü olarak pazar birimlerine sunmak için yapılan faaliyetlere reklam yapmak denir. İletilmek istenen mesaja reklam denir. Reklam yapmakla bir dizi eylemde bulunularak, reklam yani mesaj pazar birimlerine ulaştırılmış olunur.

Reklam, satış yapmak ve tüketici üzerinde olumlu bir izlenim bırakmak amacıyla mallar; hizmetler ve başka konular hakkındaki bilgilerin doğrudan doğruya kişisel ilişki olmaksızın, bir bedel karşılığında insanlara ulaştırılmasını sağlayan haberleşme aracıdır. Yukarıda kısaca yer verilen tanımları çoğaltmak olasıdır.

Genelde reklamın aşağıdaki özellikleri bünyesinde topladığı kabul edilmektedir.

  • Reklam, kitle iletişimidir.
  • Reklamın karşılığında belirli bedel ödenmesi söz konusudur.
  • Diğer tanıtım faaliyetlerinden farklı olarak belirli mal veya hizmetin tanıtılmasıdır.
  • Reklam fikir mal; hizmetler hakkında tüketiciyi bilgilendirme çabasıdır.
  • Reklam, bir pazarlama stratejisidir.

Güncelleme: 7 Nisan 2021 Devam edecek…

7 Nisan 2021No comments
Web Site Reklamı Nasıl Yapılır?

Web site reklamı yapmanın birçok yöntemi vardır. Bunlardan en önemlisi web sitesi hakkında tanıtıcı yazılar yazarak sayfalar oluşturmaktır. Bu şekilde yapılan reklamların sitelere olan faydası oldukça yüksek olmaktadır. Yazının gücünden faydalanmanızı tavsiye ediyoruz.

Web site reklamı işletmeler tarafından henüz önemsenmemektedir. Bu durum, tanıtıcı yazıların gücünü keşfetmemesinden kaynaklanmaktadır. Alakalı makalelerle sitenizi beslemeniz şiddetle tavsiye edilmektedir. Farklı açıdan bakıldığında ya da zayıf siteleri besleme konusunda desteklemek üzere hazırlanan web siteleri adında oluşturulan dijital ortamda kolayca tanıtım yapılabilir.

Günümüz şartlarında, sitelerin tanıtımını yapmak son derece önemlidir.

Kolayca, Web Site Reklamı Yapın.

İşletmenizin ürün ve hizmetlerini tanıtmak için hazırlanan internet projeleri yeterince reklam ediliyor mu? Projeniz yeni ise gelişmesi açısından alaka düzeyi yüksek dijital ortamlara tutunması gerekir. Bahsedilen tutunmaların rastgele yapılmaması, sitenizin sağlıklı gelişmesine etki eden en önemli faktördür. Buradaki çalışmaların bilinçli kişiler tarafından yapılmasını sağlayın. Aksi takdirde projenizin zaman kaybı yaşaması kaçınılmazdır. Web site reklamı nasıl yapılır konusuyla ilgili bilgilere blog ortamından devam edilecektir.

Rekabet konusunda sorun yaşadığınızı düşünüyor ya da buna çözüm arıyorsanız yönetimle irtibata geçerek bilgi alabilirsiniz. İş geliştirme kapsamında birçok farklı kanaldan, işletmelere olan reklam destekleri başarılı biçimde devam etmektedir. Son dönemde veya sektörel açıdan yapılan başarılı çalışmalardan işletme siteleri sürekli desteklenmektedir. Site tanıtımı yerel ve sektörel bir derinlik ister.

Yüzeysel yapılan çalışmalardan güç elde edilemez.

Web site reklamı olarak telaffuz edilen çalışmalar, sektörel alanda yapılan analizlerle sürdürülmektedir. Bilinmeyen ortamlarda nereye basılması gerektiğini çok iyi bilmek gerekiyor. Bu tür çalışmalar, bilinçli olarak emek verildiğinde başarı elde etmemek imkânsızdır. Çünkü, bilgi bir güçtür. Reklam, pazarlama kavramını besleyen ve destekleyen çalışma türüdür. Reklam ya da pazarlama kavramlarına yeterince zaman ayırmıyorsanız, büyük ölçülü potansiyeli kaçırıyorsunuz demektir.

Kriter eşleşmeleri ile bilinçli hazırlanan; reklam alanında yapılan pazarlama çalışmaları işletmeler açısından oldukça önemlidir. Bu alanda verilen tüm hizmetler ticari ahlak kavramı göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Burada vurgulamak istediğimiz konu: İster reklam ajansı olun, ister web tasarımcı ya da bir işletme sahibi olun bizim için hiç fark etmez. Yeter ki sizin, bu alanda ihtiyacınız olsun.

Bizler sadece, amaçlar doğrultusunda elde edilecek başarıya odaklanırız.

 

2 Nisan 2021No comments
Reklam Sayfası Oluşturma Hakkında

Kişisel ya da kurumsal web siteleri için ücretsiz reklam sayfası oluşturma fırsatları başlıyor. Web sitenizin reklamını kolayca yapabilmeniz adına oluşturulan tanıtım ortamında, kısa bir zaman ayırarak tanıtım sayfanızı oluşturabilirsiniz. Bu konuda acele edin farkı görün.

Reklam sayfası oluşturma aşamasında, aşağıdaki konulara dikkat edilirse reklamınız sorunsuz yayınlanır. İnternet reklam sayfası nasıl oluşturulur? Aşağıdaki kurallar, sitenizin tanıtımının kusursuz olması açısından uygulanmaktadır. Web siteleri online dizini içerik linkleri paylaşımı için uygun değildir. Site tanıtım dizininde oluşturulan sayfanın, kayıt formunda ve profil alanında bulunan gerekli alanları eksiksiz doldurun. Web siteleri dizini, sitelerin kolay tanıtılması ve reklam sayfası oluşturma amacıyla hazırlandı.

Sektörel firma haberi hakkında hazırlanan bilgileri okuyun.

  1. Reklam sayfası başlığında, site adı ya da slogan kullanabilirsiniz (max. 32 Karakter).
  2. Açıklama alanına kopya olmayan, en az 150 karakter tanıtım yazısı yazılmalıdır.
  3. 1200X630 pixel ebatlarında, sitenize uygun fotoğraf kullanabilir veya boş bırakabilirsiniz.
  4. Reklam sayfanızın açıklama alanına link eklemeyin. Web site ya da sosyal medya linklerini profilde bulunan alanlara ekleyin.
  5. Tanıtım yazısı alanına haricî web sitesi linki eklemeyin. Kurallara uymayan sayfalar askıya alınır.

Ücretsiz web sitesi makale veya tanıtım yazısı hakkında neler yapılmalıdır.

Burada hedeflenen amaç, işletmenizin sunumu hakkında gerekli görülen destekleri sağlamaktır. Ticari işletmeler, mal veya hizmet üretip satan bunun sonucunda kar elde eden ekonomik birimlerdir. Genel olarak işletmeler, belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra bazı sosyal sorumlulukları yerine getirerek imajlarını perçinlemek adına bilinirliklerini artırma yoluna giderler. İşletmelerin asıl amacı olan kar sağlamayı başarmak için müşterilerinin ihtiyaçlarını iyi bir şekilde analiz ederek, ona uygun davranmaları gerekir.

Genel anlamda firma, müşteri ihtiyaçlarını en üst düzeyde tatminle bazen çelişen bazen ise çakışan maksimum kar amacını dengelemek zorundadır. Şirketler, bu dengeyi kurarken en önemli yardımcıları reklam ve pazarlama unsurlarıdır. Gelişmekte olan ülkelerin kaderinde olduğu gibi ülkemizde de reklam unsuru üretimden sonra gelmekteydi. Bu durum, son yıllarda büyük ölçekli işletmeler için değişmiş olsa bile; küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük çoğunluğu modern reklam tekniklerini uygulamaktan çok uzaktadırlar.

21 Haziran 2020No comments
Web Sitenizi Ücretsiz Reklam Edin

Zaman kaybetmeden web sitenizi ücretsiz reklam etmeye başlayın. Ürün ve hizmetlerini doğru kitleye duyuran işletmeler genel olarak ticari anlamda başarı elde ederler. Birçok girişimci; piyasada ihtiyaç duyulan alanlarda iş yapmaya çalışsalar bile yeteri kadar tanıtım yapamazlar.

Genelde işletmeler doğru kitleyi bulamadıkları için başarısız olurlar. Başarınızı artırmak; (reklam nedir) web sitenizi sergilemek ve yeni ziyaretçilere ulaşmak için zaman kaybetmeyin. Ücretsiz üye olun web siteleri dizininde tanıtım sayfasını mutlaka oluşturun. Özenerek hazırlanan web sitelerinin sosyal mecralarda bulunması son derece önemlidir. Sitenizi ücretsiz reklam etmeye başlayın.

Web sitenizi ücretsiz reklam edin duyurun.

Web sitelerinin iyi bir konuma gelerek rekabet gücü elde etmesi her web sitesinin en önemli aşamasıdır. Bu aşamada, farklı alan adlarına sahip sitelere iyice tutunması gerekir ki güç elde edebilsin. Ülke genelinde online olan sitelerin tutunma gücü oldukça zayıftır. Tutunma gücüne otorite denir. Sitenin otoritesi ile site içi sayfalardaki yazıların otoriteleri farklı olur. Bunu ücretsiz reklam ile yapabilirsiniz.

Bir sitede sağlamak oldukça güçtür.

Seo denilen kavram geniş çaplı bir çalışma gerektirir. Bu konu, bilgi deneyim ve tecrübeden ibaret olup herkesin başarı elde edemeyeceği bir çalışmadır. Konuyla alakalı yazıların devamına sitemizden devam edeceğiz bizi takip edin varlığınızı web sitesinin ötesine taşıyın. Sizleri web siteleri dizine bekliyoruz. Ayrıca, buraya bakınız makale forumunda yeni konu açarak siteler güçlendirebilir. Adana, Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Bursa, Denizli, Konya, Isparta ve Kayseri illeri başta olmak üzere türkiye geneli tanıtım yapılabilir. Yerel ya da ticari siteler, haber siteleri, firma rehberi veya alışveriş sitesi gibi projeleri tanıtmak için ücretsiz reklam sayfanızı oluşturun.

Planlı çalışma başarı seviyesini artırır.

Son yıllarda internete olan önem artarak devam etmektedir. Pandemi süreci bu artışı son derece tetiklemiş oldu. Burada ilerleyen süreçte hazırlamayı düşündüğünüz projeleriniz varsa planlama yapmadan başlamanız önerilmez. Çünkü web projelerinin birçoğu sizlere zaman kaybı yaşattığı bilinmektedir. Kullanıcıları etkileyen profesyonel internet sitesi için geniş kapsamlı araştırma yapılması gerekir. Sektörde hizmet veren bilinçli ve tecrübeli kişilerden destek almalısınız. Sitemizde, yasalara uygun sitelere ücretsiz reklam kapsamında tanıtım desteği verilmektedir. Ayrıca, iş geliştirme konusunda firmalara destek veren Anadolu kobi ile irtibata geçerek detaylı bilgi edinilebilir.

22 Nisan 2020No comments
Web Site Tanıtımı Nasıl Yapılır?

Web site tanıtımı nasıl yapılır? İnternet sitelerinin en büyük sorunu yeterince reklam yapılamamasıdır. Etkin reklam yaparak siteye ziyaretçi çekmek söylendiği kadar kolay değildir.

Çünkü, reklam alanı bilinçli çalışma gerektirir. Bir sitenin müşterilerine ulaşabilmesi için sitenin hizmetleri konusunda insanların haberdar edilmesi gerekir. Bunun birçok çeşitli yolları yöntemleri vardır. En etkili yolları ise arama motorlarında yer alması için sitenin optimize edilmesidir. Bu konuda hassas olmakta büyük fayda var. Google reklamları ve toplu e-posta gönderimi, sosyal medya hesapları, kulaktan kulağa fısıltı gazetesi, interaktif reklamlar; yazılı basın reklamları ve araç giydirme reklamları başlıca olanlarıdır.

Ayrıca, web sitenize trafik çekmeye başlamanın basit yolu arama motorlarını kullanmaktır.

Web Site Tanıtımı Nasıl Yapılır?

Blog reklam için yapmanız gereken ilk adım, firma ürün ve hizmetler hakkında detaylı bir tanıtım yazısı hazırlaması gerekir. Hazırlanan tanıtım yazısı seo uyumlu olarak reklam sayfalarında kolayca kullanılabilir. Örneğin sitemizde ücretsiz tanıtım sayfası oluşturabilir, kullanıcıları bilgilendirerek sitenizi tanıtabilirsiniz. Web site tanıtımı yaparken link alma aşamasını çok iyi değerlendirmeniz, sitenizin arama motorları tarafından dikkate alınarak öne çıkmasını sağlayacaktır.

Dünyanın en iyi ürününe sahip olabilirsiniz ancak, etkili reklamcılık olmadan bunu kimse bilmeyecektir. Web sitenizi internet’te açmış olmanız, herkesin ona akın edeceği anlamına gelmez. Aslında, yeterli tanıtımını yapmazsanız kimse onun varlığından haberdar olmayacaktır. Bunu duyurmanıza yardımcı olacak birkaç hizmet var ancak, bunlar maliyetli oluyor.

Bununla birlikte haberi ücretsiz olarak yaymanın birkaç yolu vardır. Sayfanızı arama motorlarının en üstüne çıkarmak için izlemeniz gereken web sitesi tanıtım yolları vardır. Site de kullanılmak üzere hazırlanan tanıtım yazısını bir bilene yazdırılması tavsiye edilir.

Teknolojinin hayatımıza girmesi ile birlikte bilgisayar ve akıllı telefonlardan istediğimiz bilgiye kolayca ulaşabiliyoruz. Sunucu sistemlerinde barınan web site tanıtımı ile her alanda oluşan kişisel ya da ticari tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir.

16 Ekim 2019No comments